อนุบาล 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล

อนุบาล 3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 1

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประถมศึกษาปีที่ 2

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Download

Download

Download

Download

ประถมศึกษาปีที่ 3

พิมพ์แบบสัมผัสฯ

การใช้โปรแกรมพื้นฐาน

ประถมศึกษาปีที่ 4

การใช้คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้โปรแกรมพื้นฐาน

การใช้ Ms Word 2007

Download

Download

Download

ประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การใช้งาน Ms PowerPoint

มัธยมศึกษาปีที่ 1

สารสนเทศ,ระบบเครือข่าย

การใช้งาน Ms Excel

มัธยมศึกษาปีที่ 2

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

และ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี50

มัธยมศึกษาปีที่ 3

การใช้งานโปรแกรม Logo Blocks

Download

Download

Download

Download

มัธยมศึกษาปีที่ 4

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การใช้โปรแกรม Ms Access

มัธยมศึกษาปีที่ 5

การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6

Photoshop CS5 และ

Illustrator CS5

Download

Download

Download

Ms Windows 7

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Internet  Explorer 8

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

MicroWorlds Pro

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Logoblock

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Download

Download

Download

Download

Ms Word 2010

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Ms  Excel 2010

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

PowerPoint 2010

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Download

Download

Download

Ms Access2010

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Visual Basic 6

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Dreamweaver CS5

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Adobe Flash CS5

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Download

Download

Download

Download

Photoshop CS5

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Illustrator CS5

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Ms Windows 8

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

Download

Download

Download

Visual basic 2010

ข้อควรระวัง : ควรปรับใช้

ตามบริบทของสถานศึกษา

 LOGO DESIGNER

Nulla ultrices cursus hendrerit. In luctus nulla.

PHOTOGRAPHER

Nulla ultrices cursus hendrerit. In luctus nulla.

PRINTER

Nulla ultrices cursus hendrerit. In luctus nulla.

Download

Download

Download

Download

©Copyright 2017

ครูไทยดอทคลับ

th@kanu.ac.th